Skip to content

WatchGuard Zero-Trust แนวความคิด เพื่อความปลอดภัยองค์กร

แนวคิดในเรื่องของ Zero-Trust ไม่ใช่เรื่องใหม่ ว่ากันว่าเป็นแนวคิดที่มีมากว่า 10 ปีแล้ว และด้วยความซับซ้อนทางธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงประเด็นในเรื่องของ Digital Transformation ซึ่งเกิดขึ้นอย่างมากในช่วงสองสามปีนี้ ทำให้เรื่อง Zero-Trust ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันใหม่อีกครั้ง ผ่านแนวคิดในการมองเรื่องภัยทางไซเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ธุรกิจตอบสนองความปลอดภัยในมุมมองที่ต่างออกไป การสร้าง policy-based controls จะทำให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ

Read More »

Arista 7130 สวิตซ์แห่งอนาคต

กว่าทศวรรษที่ผ่านมา Arista เข้าสู่ตลาดสวิตซ์ความเร็วสูง latency ต่ำ และรุ่นที่มีความเร็วสูงสุดคือ Arista 7124 สวิตซ์ที่ทำงานบน L2/L3 โดยมี Latency ที่ 500ns ซึ่งสามารถทำได้ต่ำกว่าเดิมถึง 10 เท่า และเมื่อรวมกับความสามารถของ Arista EOS

Read More »