Skip to content

ประกันภัยจากไซเบอร์กับแนวทางการใช้งานร่วมกับ MFA

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ด้วยการใช้งานร่วมกับ MFA ได้กลายเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอทำประกันภัยทางไซเบอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำเนียบขาวมีการกำหนดนโยบายในการให้ใช้งาน MFA ภายใน 180 วัน ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นชัดว่า เรื่องของความปลอดภัย รัฐหรือใครก็ตามแต่ต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รหัสผ่าน หรือข้อมูลอ่อนไหวอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลทำให้เหยื่อต้องสูญเสียทรัพย์หากมีการป้องกันได้ไม่ดีพอ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการประกันภัยทางไซเบอร์ เราสามารถใช้งาน MFA ในส่วนงานสำคัญเหล่านี้

Read More »