Skip to content

ออฟฟิศของคุณพร้อมใช้งาน Wi-Fi 6 แล้วหรือยัง

Are Your Agency’s Access Points Ready, Tested, and Certified for Wi-Fi 6?

โลกหลัง Covid สภาพการทำงานมีความเปลี่ยนแปลงทึ่ต่างไปจากเดิม การใช้งาน Wi-Fi ถูกพูดถึงมากขึ้น การเตรียม Wi-Fi ให้มีความเร็วที่สูงขึ้น รวมถึงรองรับจำนวนการใช้งานด้วยเครื่องและ Device ต่างๆ ที่มากขึ้น หลากหลายขึ้น มึความจำเป็นอย่างมาก อีกทั้งออฟฟิศยังมีแนวโน้มในการใช้งาน Voice และ Streming ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ฉะนั้น ประสิทธิภาพของเน็ตเวิร์คจึงมีความสำคัญอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และ ถึงจุดที่ไอทีจะพิจารณาเลือกใช้งาน Wi-Fi 6 (802.11ax) เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายให้การทำงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ของ Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wi-Fi 6 มีคุณสมบัติใหม่ๆ หลายอย่างที่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการใช้งานระบบไร้สายภายในออฟฟิศ ซึ่งดีมากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับเทคโนโลยี Wi-Fi ในรุ่นก่อนหน้านั้น เช่นคุณสมบัติ Orthogonal Frequency-Division Multiplexing Access ซึ่งจะช่วยให้ AP และ Devices ที่เชื่อมต่อกันสามารถใช้งาน bandwidth ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ใช้เวลาในการทำงานร่วมกับ Devices น้อยลง ซึ่งจะลดการใช้พลังงาน และช่วยประหยัดแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้อีกทางหนึ่ง ทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องมือถือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้ยาวนานมากขึ้น

นอกจากนั้นยังพบว่า เครือข่าย 5G ซึ่งทุกวันนี้ บริษัท Telco ลงทุนไป ให้ความสำคัญกับการใช้งาน IoT (Internet of Things) รวมไปถึง Big Data และการประมวลผลด้วย AI การใช้งาน Streming 4K เทคโนโลยี VR AR (Augmented และ Virtual Reality) ก็สามารถทำงาน Offload ไปด้วยกันได้ดีกับเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 6  ด้วย Latency ที่ต่ำ มีความเร็วที่มากขึ้น และมีอุปกรณ์หลายๆ แบบรองรับเพิ่มขึ้น

CommScope RUCKUS Wi-Fi6

CommScope Ruckus ซีรีย์ R850 และ R750 เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สายบนมาตราฐาน Wi-Fi 6 (802.11ax) ไดัรับการรับรอง Wi-Fi CERTIFIED 6 จาก Wi-Fi Alliance ทำให้มั่นใจว่า สามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดีกับอุปกรณ์ที่ได้ Wi-Fi CERTIFIED 6 ด้วยกัน อีกทั้งหากดูจากผลการทดสอบของ สื่อในหลายๆ ค่ายที่นำ Ruckus ในสองรุ่นดังกล่าวไปทดสอบ จะพบจุดเด่นเพิ่มเติมมากขึ้นในหลายจุด เช่น สามารถเพิ่มการรองรับอุปกรณ์ผู้ใช้ปลายทางเป็นสองเท่าจากจำนวนที่ต้องการเพื่อให้ผ่านการทดสอบ นอกจากนั้นผลการทดสอบของ Packet6 (Packet6 – Wireless Consulting Services หน่วยงานทดสอบอิสระเชี่ยวชาญสูงด้านเทคโนโลยี Wi-Fi – ผู้เรียบเรียง) พบว่า การทำงานเพื่อรองรับ Streming VDO, Voice และ Data อุปกรณ์ Ruckus Wireless ยังสามารถทำคะแนนได้สูงสุด เมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นในตลาด อีกด้วย

ทั้งนี้ท่านสามารถทดสอบการใช้งานจริงบนสภาพแวดล้อมจริง ของ Access Point Wi-Fi 6 พร้อมเทคโนโลยีที่เป็นสิทธิบัตรซึ่งอยู่บน Ruckus R850 และ R750 ตัวกระจายสัญญาน Wi-Fi รุ่นใหม่ จาก Ruckus Wireless สนใจและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

โทร : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • CommScope Ruckus Access Points Accessories

    Access Point ที่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

    Access Point, Access Points Accessories, CommScope Ruckus, Wireless

เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย : คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email