Skip to content

ถาม-ตอบ เรื่อง วิ

ถาม-ตอบ เรื่อง วิ ถาม: “วิ” คืออะไร?ตอบ: ท่านสามารถส่ง Log จาก WatchGuard Firebox ของท่านมาให้ วิ จากนั้น เริ่มต้นนาทีแรกของวันจันทร์ วิ จะสรุปรายงานการใช้ ส่งกลับไปให้ท่านทาง e-mail ใครใช้เน็ตเท่าไหร่

Read More »