Skip to content

CommScope Ruckus ประกาศแจ้ง Emergency End of Sale สำหรับ Switching Hub

จากเหตุการณ์วิกฤต Supply Chain ที่เกิดขึ้น กระทบต่ออุตสาหกรรมไอซีทีโดยรวมทั่วทั้งโลก ทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้าไอทีหลายๆอย่างเกิดการขาดแคลน ซึ่ง CommScope ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน  ซึ่งส่งผลให้ทาง CommScope ต้องประกาศแจ้ง EOS ในผลิตภัณฑ์ Switching Hub บางรุ่น ได้แก่ RUCKUS ICX7250, ICX7150-C08PT, ICX7150-C08P และ ICX7150-24F โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2022 เป็นต้นไป 

CommScope ได้มีการจัดเตรียมสินค้าในรุ่นใหม่ที่ใช้ทดแทน Switching Hub

ทั้งนี้ทาง CommScope ได้มีการจัดเตรียมสินค้าในรุ่นใหม่ที่ใช้ทดแทน Switching Hub ในรุ่นที่มีการประกาศ EOS  ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก Link แนบ และทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัย หรือความประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • CommScope Ruckus Ethernet Management Switches

    RUCKUS ICX เป็นตระกูลของสวิตช์ ให้การติดตั้งและการจัดการเครือข่ายง่ายขึ้น เพิ่มความปลอดภัย

    CommScope Ruckus, Ethernet Switches, Management Switches, Wired

จุดประกายโดย : คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email