CommScope Ruckus

ผู้นำด้านเทคโนโลยี WiFi มี Access Point ที่ออกแบบเสาสัญญาณแบบ Array Antenna ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี BeamFlex+ และ ChannelFly สิทธิบัตรเฉพาะของ Ruckus ช่วยให้สามารถปรับแต่งเสาสัญญาณ กำลังขยาย และทิศทางให้เหมาะสมกับการใช้งานภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ รวมถึงเลือกช่องสัญญาณอัจฉริยะ สำหรับหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานและได้คุณภาพของสัญญาณที่ดีที่สุด สำหรับการใช้งานที่มีผู้ใช้หนาแน่น และมีสัญญาณรบกวนสูง

Showing all 10 results