WatchGuard

WatchGuard ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 โดยเริ่มจากการให้บริการ UTM Firewall แก่ธุรกิจ SMB เป็นเจ้าแรกของโลก จากนั้น ได้ขยายบริการไปในส่วนของ Next-generation Firewall, Secure Wi-Fi และ Endpoint Protection ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ WatchGuard มีลูกค้าผู้ใช้บริการมากกว่า 200 รายทั่วไทย ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา อุตสาหกรรมการผลิต โรงแรม หน่วยงานราชการ และอื่นๆ

Showing all 11 results