Classtune

บริการ Cloud Service ที่เป็นศูนย์กลางเพื่อนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เพื่อการศึกษา – สื่อสาร – แจ้งข่าวสาร และการจัดการเอกสารต่างๆ ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย และครอบคลุมทุกอุปกรณ์

Showing the single result

  • Classtune School Management

    Classtune เป็นเสมือนสมุดบันทึกออนไลน์ที่คอยบันทึกกิจวัตรประจำวันภายในโรงเรียนของนักเรียน

    Classtune, Collaborative