Skip to content

I AM

Hospitality

โรงแรม วิลล่า บ้านพักตากอากาศ

Education

สถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย

Healthcare

สถานพยาบาล โรงพยาบาล คลีนิค

Manufacturing

โรงงาน คลังสินค้า งานขนส่งในและต่างประเทศ

Retail / Public Area

ห้างสรรพสินค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ สถานที่สาธารณะ

Office Use / SMBs

ออฟฟิศ สำนักงาน อาคารพาณิชย์

Financial Sector

สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์

Government

หน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรม