Skip to content

PDPA Solution สร้าง Privacy Policy ใช้งานได้จริง ครอบคลุม PDPA

ต้องมี Privacy Policy หากหน่วยงานของคุณเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน บริการ PDPA ให้คำปรึกษาพร้อมจัดการให้ธุรกิจของคุณสอดคล้องกับ Privacy Policy ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นำไปใช้งานได้ทันที ประโยชน์ จัดทำนโยบายส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับข้อกฏหมาย PDPA ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักกับโรงพยาบาลระดับสากล ไม่ต้องเสียเวลานานเพื่อศึกษา ไม่ต้องจ้างนักกฏหมาย ปัญหา มีปัญหาการฟ้องร้อง

Read More »