Skip to content

TRAINING

IMC Institute เป็นศูนย์รวมข้อมูลเชิงวิชาการและพัฒนาศักยภาพความสามารถให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรม IT เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในโลกของยุคเศรษฐกิจ ได้ทำการเปิดหลักสูตรอบรมที่ครอบคลุมเนื้อหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีความจำเป็นต้องนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หลักสูตร ที่ IMC Institute เปิดสอน ออกแบบให้กับทั้งผู้บริหาร IT ระดับสูง ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญใน IT แขนงต่างๆ อาทิ SOA, Java Development, Enterprise Architecture, Software Testing, Cloud Computing, Big Data, BI, IoT เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรทางด้านพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น Sales Technique, Solution Selling, Project Management, Time Management, Creative Thinking, Coaching และ Leaderships อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

Ms.Kwanhathai / Ms.Sunisa

Mobile: 088-192-7975

Tel: 02-233-4732

Email: contact@imcinstitute.com

Website: www.imcinstitute.com

Facebook: www.facebook.com/imcinstitute

 


Industrial Revolution Co., Ltd: iRev เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและอุสาหกรรมในประเทศไทย และประชาคมเศรฐกิจอาเซียน (AEC) ให้มีการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพให้พร้อมเข้าสู่เศรฐกิจ ยุคดิจิตอล และมีการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ Industry 4.0 ทั้งนี้ ทีมงานของ iRev ประกอบด้วย ผู้ที่มีประสบการณ์ และความสามารถ จากหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนของวงจรธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม และนอกจากนั้นบริษัท ยังมีเทคนิค วิธีการ กระบวนการ และอุปกรณ์ ทั้งที่เป็น Hardware และ Software ตลอดจน Solutions มากมายหลากหลายซึ่งสามารถนำเสนอบริการที่มีคุณภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

iRev เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจที่จะสามารถนำเสนอโซลูชั่นส์ สำหรับเลือกให้บริการมากมายและสามารถปรับเปลียน และนำเสนอให้ตามความเหมาะสมและต้องการทางธุรกิจเป็นสำคัญ ซึ่งคลอบคลุมไปทุกภาคส่วนอาทิเช่นการบริหารสายการผลิต, การเงินและบัญชี, การขายและการตลาด, Supply Chain , IT, เทคโนโลยีการสารสนเทศ การจัดการ และด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอบรมสัมมนา ทั้งนี้ บริษัท ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาพัฒนาทรัยพากรย์มนุษย์ให้เป็นบุคลากรคุณภาพ มีความรู้ความสามารถและมีทักษะและมีชาญฉลาด Intelligence workers สามารถปรับตัวและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ ในยุคแห่งเทคโนโลยี่ดิจอตอลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก และเรายังมีหลักสูตรอีก มากมายในการพัฒนาบุคคลกร

ข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม

Tel: (66)95 797-6058

Email: info@irev.co.th

Website: http://www.irev.co.th

Line: @irev