Collaborative

Collaborative Solutions ที่จะทำให้การทำงานและผู้คนสามารถเชือมโยงเข้าหากันได้ ทั้ง ระบบ Mail Server ซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่การซื้อ Mail Box แล้วเราบริหาร Host ให้ ไปจนถึงลูกค้าลงทุน Full Mail Services แล้วเราเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการจัดการระบบ ด้วยระบบเมลล์ที่มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพสูงสุด อีกทั้งเรายังมีจำหน่าย Application ที่ใช้งาน เป็น CoWorking Air Space (Samepage) และ การจัดการระบบติดต่อครูผู้ปกครองของสถาบันการศึกษาเด็กเล็กผ่าน Cloud Solution ทีมีชือว่า ClassTune

Showing all 6 results