Wired

Wired Solutions การเชื่อมต่อที่เสถียรที่สุดผ่านสาย Fiber Optic หรือ UTP Cable ผ่านพอร์ตที่มีให้เลือกตั้งแต่ 5 – 48 พอร์ต เน้นการทำงานบน Switching Hub ทีมีลักษณะการใช้งาน และ ความสามารถที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ Distribute switch ไป Core Switch หรือไปถึง Data Center Switch หรือหากเน้นที่การใช้งานในพื้นที่อุตสาหกรรม ก็มี Industrial Switch ที่สามารถอยู่ในอุณหภูมิ หรือ สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจาก Switching Hub ทั่วไป ผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้แก่ Ruckus Switch, CommScope, Tactio

Showing all 17 results