Skip to content

เก็บ Log ตามพรบ.ได้ 100%…จริงหรือ ?

ลูกค้าที่กำลังคิดจะซื้อ Firewall ย่อมจะต้องถามผู้ขายว่า Firewall ของคุณสามารถเก็บ Log ตามพรบ.ได้ใช่ไหม ซึ่งผู้ขายมักจะตอบว่า “ทำได้ 100% จ้า” ซึ่งมักจะเป็นคำตอบที่ถูกเพียงบางส่วน มีความจริงอยู่ 2 เรื่องที่อยู่บนหน้าจอของเราตลอดเวลา  ความจริงที่ 1 : เรื่องของ POST

Read More »

Mobile SSLVPN ติดตั้งอย่างไร?

SSLVPN คืออะไร? SSLVPN ย่อมาจาก Secure Sockets Layer + Virtual Private Network คือ การให้บริการระบบเครือข่ายเฉพาะภายในองค์กรที่สามารถใช้งานโดยอาศัยเครือข่ายสาธารณะ (Public Network) หรือ Internet โดยที่บุคคลภายนอกองค์กรไม่สามารถเข้าถึงได้ เพราะระบบจะทำการตรวจสอบความมีตัวตนก่อนให้บริการ ระบบการเข้าถึงข้อมูลผ่าน

Read More »

HOW TO CHECK WATCHGUARD FIREWARE OS VERSION

สามารถดูได้ 3 แบบ ดังนี้ แบบที่ 1 ดูผ่านตัว Software Management คือ WSM (WatchGuard System Manager) โดย login เข้าไปยัง Firebox จากนั้นจะมีรายละเอียด Version

Read More »

ถาม-ตอบ เรื่อง วิ

ถาม-ตอบ เรื่อง วิ ถาม: “วิ” คืออะไร?ตอบ: ท่านสามารถส่ง Log จาก WatchGuard Firebox ของท่านมาให้ วิ จากนั้น เริ่มต้นนาทีแรกของวันจันทร์ วิ จะสรุปรายงานการใช้ ส่งกลับไปให้ท่านทาง e-mail ใครใช้เน็ตเท่าไหร่

Read More »