Skip to content

KATOEN NATIE เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ RUCKUS ZONE FLEX เพื่อใช้งานในการจัดการคลังสินค้าทั่วโลก

ผู้นำในด้านการให้บริการการขนส่งและคลังสินค้าเล้งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ Wi-Fi อัจฉริยะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูง บริษัท Katoen Natie ได้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วกว่า 150 ปี และมีสำนักงานตั้งอยู่ในเมือง Antwerp ประเทศ Belgium บริษัท Katoen Natie เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่งในระดับนานาชาติ และยังให้บริการ ณ

Read More »