Skip to content

รู้ก่อน ปรับตัวได้ก่อน Gartner Strategic Tech Trends 2022

ทุกเดือนตุลาคมของปี  Gartner บริษัทวิจัยชั้นนำระดับโลก จะได้ประกาศผลการสำรวจ เกี่ยวกับ Trend ของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น ซึ่งในปี 2022 Gartner ได้ออกมาให้ความเห็นถึงเทคโนโลยีหลายๆ อย่าง ทั้งที่ยังคงมีเหมือนเดิมต่อเนื่องมาจากปี 2021 บางตัวปรับเทอม ปรับความหมายให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น บางตัวเป็น Trend ใหม่เลย ซึ่งในปี 2022 จะพบ 12 Trend สำคัญ ที่เชื่อได้ว่า นับแต่นี้ จะได้ยินบ่อยครั้งมากขึ้น 

ทั้งนี้ Gartner คาดหวังผลลัพท์ที่เกิดขึ้นผ่าน trend ในปี 2022 โดยแบ่งออกเป็นสามประเด็นที่สำคัญ

Engineering Trust

เป็นการพูดถึง Trend พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ Data ซิเคียวริตี้ หรือแม้กระทั่งข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งล้วนต้องผ่านการวางแผน ออกแบบ เพื่อช่วยสร้าง Foudation ที่แข็งแรงรองรับ Trend ต่างๆ ที่ตามมา 

Sculpting Change

เมื่อเรามีพื้นฐานที่ดีแล้ว การทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ เครื่องมือใหม่ๆ จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างการเติบโต และด้วยความร่วมมือจากฝั่งไอที และความต้องการทางธุรกิจ จะเกิดผลทำใหัเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น

Accelerating Growth

โดยจาก trend ดังกล่าวจะสร้างผลลัพท์ ทำให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด สร้าง Value ให้กับธุรกิจในที่สุด

Trend ต่างๆ 12 Trend ประกอบไปด้วย

1. Data Fabric

คุณสมบัติของ data ในปัจจุบันคือ มีอยู่ทุกที่ และอยู่บนหลากหลาย platform ซึ่งบนแนวคิดของ Data Fabric ต้องการให้เกิด Intregrated Layer (fabric) โดยการมอง data เป็นเนื้อเดียวกัน เชื่อมต่อข้อมูลต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ลดเวลาในการบริหารจัดการ data เช่น การใช้งาน Data ในงาน Smart City ของประเทศฟินแลนด์ที่ข้อมูลบน Data Fabric ถูกนำเอามาใช้ในการบริหารเมืองเป็นต้น

2. Cybersecurity Mesh

โดยประเด็นที่ทาง Gartner พูดถึงจะพบว่าในอดีต Security จะมีลักษณะเป็นภายในองค์กร การดูแลภายในพื้นที่ปฎิบัติงาน คอมพิวเตอร์ปลอดภัยไหม องค์กรมีไฟร์วอร์หรือเปล่า แต่วันนี้โลกเปลียนแปลงไป โดยเฉพาะโลกหลัง covid ที่การทำงานอยู่ทุกที่  Device เองก็หลากหลายมากขึ้น ฉะนั้นการสร้างองค์กร การออกแบบซิเคียวริตี้ในองค์กรจึงต้องทำให้ทั่วถึง ครอบคลุมในทุกส่วน ไม่สามารถมองในภาพแบบเดิมได้อีกต่อไป

3. Privacy-enhancing computation

พบว่าข้อมูลที่เป็น privacy จะถูกพูดถึงมากขึ้น ซึ่งข้อมูลที่เป็น privacy data จะถูกวิเคราะห์เพื่อใช้งานมากขึ้น แต่จะยังคงรักษาความเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ โดยการจัดการผ่านเทคโนโลยีที่จะสร้างสมดุล ระหว่าง privacy data กับการประโยชน์ของข้อมูลเหล่านั้นเพื่อการใช้งาน (data usage)

4. Cloud-native platform

เป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้ Cloud เพื่อสร้าง applacation หรือ สถาปัตยกรรมต่างๆ ซึ่งในโลกที่ต้องการความเร็ว ความยืดหยุ่น การปรับการใช้งานให้คล่องตัว การใช้ Cloud เป็นสิ่งที่สำคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเราสามารถเห็น use case ต่างๆมากขึ้น จากนี้ไป เช่น สถาบันทางการเงินที่มีการใช้ cloud มาทำธุรกรรมในการเปิดบัญชี หรืออนุมัติในขั้นตอนต่างๆ ได้ในเวลาที่น้อยลงกว่าเดิมเป็นอันมาก

5. Composable Application

แนวโน้มการทำ applcation ต่างๆ จะเร็วมากขึ้น ผ่านการทำเป็นส่วนๆ ตาม Module ของธุรกิจ แล้วนำมาประกอบกัน เชื่อมต่อผ่าน API ทำโดย PBCs (packaged-business capabilitites) 

6. Decision Intelligence

การตัดสินใจจะได้รับข้อมูลจากการประเมินในเบื้องต้นโดย AI หรือระบบช่วยการตัดสินใจต่างๆ ผ่าน Model ที่มีการใส่ข้อมูลลงไป โดยจะมีการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ การวิเคราะห์เพื่อให้ AI สามารถให้คำแนะนำในการตัดสินใจก่อนที่ทีมบริหารจะตัดสินใจในขั้นตอนท้ายที่สุด

7. Hyperautomation

แสดงถึงแนวโน้มในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลายๆ อย่าง tools หลายๆ ตัวมาทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น เช่น RPA บวกกับ Machine Learning หรือ AI บางอย่าง เพื่อทำให้การทำงานคล่องตัวและเป็นไปอย่างอัตโนมัติ

8. AI Engineering

จะพบว่า AI ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเริ่มมีการพูดถึง AI Governance ที่จะถกกันถึงการสร้าง AI ให้มีความน่าเชื่อถือ มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ปฎิบัติตามหลักธรรมภิบาลตามที่ควรจะเป็น

9. Distributed Enterprises

สะท้อนแนวคิดในเรื่องของ digital-first, virtual-frist และ remote-first เพื่อตอบสนองลักษณะการทำงานขององค์กร ของพนักงาน ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ยังพบอีกว่าองค์กรที่สามารถทำเรื่องดังกล่าวได้ จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถึงกว่า 25% เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันอื่นในตลาด

10. Total Experience

จะเป็นกลยุทธที่ธุรกิจเลือกที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นตัวพนักงาน ลูกค้า หรือ ผู้ใช้งาน ผ่าน Touchpoint ที่หลากหลาย เพื่อสร้างความมั่นใจ ความพอใจ ความประทับใจ และ Brand Layaty ต่างๆ

11. Autonomic Systems

ถ้าจะให้องค์กรเติบโตในโลกสมัยใหม่ การจัดการในรูปแบบเดิมคงไม่สามารถทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างที่พึงจะเป็น ซึ่งเป็นไปได้ไหม ที่จะมีระบบ AI เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ระบบ ปรับใช้อัลกอริธึมต่างๆเอง เรียนรู้เอง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงได้แบบ realtime

12. Generative AI

จะพบว่า AI จะถูกเอามาทำงานสร้างสรรค์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Content บทความ ผลิตงานที่เป็น VDO ผลิตยารักษาโรค สร้างสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้น อย่างที่เราจะจินตนาการได้

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลจาก Gartner ที่เชื่อมั่นได้ว่าจะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในภาพของ Trend ที่จะเกิดขึ้นในปี 2022 นี้ แต่ถ้าต้องการภาพที่ชัดเจนมากขึ้น  รวมถึงแนวคิดและ Use Case ที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานหรือองค์กรของเรา 

สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ได้ที่งาน “Digital Trend 2022 for your Transformation” โดยนอกจากเนื้อหาของ trend ต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีการบรรยายเพิ่มเติมในประเด็น Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Cloud Computing, Internet of Things, ตลอดจนการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในวงการต่างๆเช่น Finance, Media/Communication, SME, Government, Manufacturing/Retail

รับชม Video ย้อนหลังงาน

ติดต่อสอบถามหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาดของบริษัท ตามรายละเอียดด้านล่าง 

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

เรียบเรียงโดย : คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email