Skip to content

สรุปเนื้อหาจากงาน 𝐆𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫 𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 𝐓𝐫𝐞𝐧𝐝𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟑 โดย IMC

สรุปเนื้อหาจากงาน 𝐆𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫 𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 𝐓𝐫𝐞𝐧𝐝𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟑 โดย IMC

ทุกๆ ปี Gartner บริษัทวิจัยด้านเทคโนโลยีจะออกบทวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน รวมถึงทาง IMC ก็จะมาสรุปประเด็นสำคัญ พร้อมให้มุมมอง เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าใจงานวิจัยชิ้นนี้มากขึ้น โดยครั้งนี้ทาง รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี และคุณมิก สัจไพบูลย์กิจ CEO บริษัท ออพติมุส (optimus) ก็จะมาเล่าถึงเทรนด์ต่างๆ ของ Gartner ในปีนี้  ซึ่งแอดมินได้สรุปเนื้อหาคร่าวๆ ของงานในวันนั้น และหวังว่าจะทำให้ผู้อ่าน มีความเข้าใจในเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึง รวมถึงมีแนวคิดเพื่อการปรับตัวให้สอดคล้องต่อทิศทางที่จะเกิดขึ้นต่อไป

โดยสรุปปีนี้ Gartner ได้แบ่ง Theme ของ เทคโนโลยี ออกเป็น 4 กลุ่ม 10 เทคโนโลยี ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

Theme 1 Optimizing – โดย Gartner จะพูดถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความคุ้มค่าในการใช้งาน

  • Digital Immune System จะกล่าวถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีทดสอบก่อนลงมือใช้งานจริง เหมือนการฉีดวัคซีนก่อนเกิดโรคเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทำให้เกิดความเสี่ยงกับระบบน้อยที่สุด โดยทั้งนี้เป็นใช้เทคโนโลยีมาช่วยเตรียมความพร้อมก่อนลงมือใช้งานจริง ซึ่งจะเป็นการเข้าไปวินิจฉัยธุรกิจผนวกเข้ากับการทดสอบเทคโนโลยีต่างๆ ด้วย เช่นเคส American Airline ที่ก่อนจะเริ่มสร้างระบบ ก็ใช้เทคโนโลยี AR เข้ามาช่วยจำลอง User Journey ต่างๆ เพื่อทำให้ธุรกิจเห็นพฤติกรรมของลูกค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง พร้อมทำให้เกิด User Experience ที่ดีกับลูกค้า ทั้งนี้เมื่อเราเริ่มให้บริการทางเทคโนโลยีมากขึ้นๆ เรื่อยๆเมื่อไร การสร้างภูมิคุ้มกันก่อนก็จะยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นเท่านั้น
  • Applied Observability เป็นแนวคิดในการทำสร้าง data ผ่านการเก็บพฤติกรรม หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อใช้ในการสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ เพราะเมื่อเราเข้าใจลูกค้ามากขึ้น เราก็จะสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดีขึ้น ส่งผลถึงความสามารถในการแข่งขันก็มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในอนาคตการเก็บ data ผ่านการ Optimized เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ลดความล่าช้าในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่นตัวอย่างของ Tesla ที่เก็บข้อมูลคนขับผ่านการใช้วิธีการสังเกตคนขับ ทั้งนี้เพื่อดูพฤติกรรมในการขับ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลต่อไปที่บริษัทประกัน เพื่อคิดค่าธรรมเนียมที่ดีที่สุดสำหรับผู้ขับขี่แต่ละคนที่ความแตกต่างกัน สุดท้าย ก็จะ Personalize Marketing กับลูกค้าแต่ละรายได้ในที่สุด

 

  • AI Trust, Risk and Security management (AI TRism)  เป็นแนวคิดทางเทคโนโลยีที่เชื่อว่ามีแนวโน้มที่บริษัททั่วไปจะเริ่มสร้างให้ AI มี Good Governance ที่ดีด้วย นอกจะเน้นในเรื่องความฉลาดแต่เพียงอย่างเดียว ได้แก่ AI ต้องสามารถตรวจสอบอัลกอริทึมที่มาของข้อมูล วิธีการประมวลผล การนำข้อมูลไปใช้ ซึ่งแต่เดิมคนทั่วไปไม่รู้และไม่สามารถอธิบายได้ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ผู้คนให้ความสนใจในเรื่องของ Privacy การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ รวมไปถึงจริยธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

Theme 2 Scale – Gartner มองว่าจะมีการพูดถึงการสร้างการเติบโตด้วยเครื่องไม้เครื่องมือทางไอที มากขึ้นในปี 2023 นี้

  • Industry Cloud Platforms ปัจจุบันการใช้ Cloud เป็นไปอย่างแพร่หลายซึ่งมีทั้งที่เป็น Private และ Public ซึ่งจะพบว่า หลากหลายค่าย หลากหลายการจัดการ ฉะนั้นแนวโน้มสำคัญที่คาดว่าจะเกิดคือการทำให้ Cloud มีความเชื่อมโยงกันได้มากขึ้น  ทั้งนี้ Gartner ยกตัวอย่างเคสของเมืองหางโจว ประเทศจีน ที่ Cloud ต่างๆ ล้วนเป็น Hub ของ Alibaba ที่แม้จะอยู่ในหลายแบบ แต่เพราะความสามารถในการทำงานร่วมกันได้ ทำให้การทำ Digital Infrastructure การทำ app ใหม่ๆ สามารถทำได้ง่ายขึ้น ข้อจำกัดในการใช้ Cloud ต่างๆ ร่วมกันลดลง ส่งผลต่อนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทำให้เกิดขึ้นได้ในที่สุด
  • Platform Engineering โดย Gartner มองว่าจะมีความสนใจในการเข้ามามุ่งเน้นในเรื่องของระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ “Platform” ต่างๆ มากขึ้นในปีหน้านี้ โดยจะมีความร่วมมือกันมากขึ้น เมื่อเทียบกับในอดีตที่ Developer ทำอย่าง User ใช้อย่าง Analyst เข้าใจไปอีกอย่าง รวมไปถึงปัจจุบัน App มีลักษณะความต้องการที่สำคัญคือต้องการตอบสนอง User หลายๆ อย่าง ครั้นจะรอ  dev มาทำก็อาจไม่ทัน ฉะนั้น แนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จะมีเครื่องมือที่ ทำให้ user สามารถ self Service เองได้ประมาณหนึ่ง ซึ่งทำให้การ scale ทำได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้การพัฒนาก็เร็วตามขึ้นไปเช่นกัน
  • Wireless-Value Realization โดย Gartner มองแนวโน้มอุปกรณ์ที่เป็น Wireless ต่างๆ ซึ่งไม่ไช่แค่ Wi-Fi แต่รวมถึง Bluetooth, 5G ฯลฯ ที่จะต่อยอดเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยลด CAPEX ในการลงทุน รวมถึงการบูรณาการชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นจากจุดรับต่างๆ ส่งผลให้ธุรกิจมีข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นในการขยายธุรกิจได้แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

Theme 3 Pioneering: จะพบแนวโน้มสำคัญที่ธุรกิจจะใช้ IT เพื่อการสร้าง Business Model ใหม่ๆ เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ด้วยวิธีแบบใหม่ๆ

  • Superapps app เป็นแนวโน้มที่เราอาจจะเห็นได้ชัดเพราะใกล้ตัว ที่ App 1 อันจะสามารถทำอะไรได้หลากหลาย เช่น “เป๋าตังค์” ที่รู้จักและใช้กันอยู่ ซึ่งเปิดตัวด้วยบริการที่ไม่มาก แต่ก็ค่อยๆ พัฒนาจนเป็นอย่างทุกวันนี้ ซึ่งธุรกิจได้ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการที่ลูกค้าของเรา อยู่ใน App ของเรานานขึ้น โดยจะมีการเก็บข้อมูลต่างๆระหว่างการใช้งาน เและเมื่อ App มีข้อมูลมากขึ้น ธุรกิจก็สามารถสร้าง user experience ได้ดีขึ้น และเมื่อ App ดี ก็จะยิ่งดึงดูดคนให้เข้ามาใช้ app เรามากขึ้น นั่นยิ่งทำให้ App เราเติบโตได้มากขึ้น มากขึ้น นั่นเอง เหมือนพอดึงคนเข้ามาเดินในห้างแล้วห้างมีบริการที่หลากหลาย ก็ยิ่งจะทำให้คนเข้าห้างมากขึ้น อยู่ในห้างนานขึ้น ร้านดีๆ ก็อยากเข้าห้างมากขึ้น เพราะมีลูกค้าเยอะ ก็ยิ่งทำให้ห้างมีร้านที่หลากหลายมากขึ้น นั่นก็หมายถึงโอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้นเช่นกัน
  • Adaptive AI เป็นแนวโน้มที่ Gartner คาดการณ์ว่าจะเห็นการพัฒนา AI ที่เร็วขึ้น สร้าง Model เพื่อตอบสนองได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วไม่แพ้กัน
  • Metaverse โดยเทคโนโลยีนี้ Gartner แสดงให้เห็นการผนวกเทคโนโลยีที่หลากหลายต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งนั่นจะเปลี่ยนแปลงวิธีการเชื่อมโยงผู้คนบนโลกออฟไลน์และออนไลน์ เช่นตัวอย่างที่ Gartner พูดถึงการสร้าง Virtual Engagement ในโลก Metaverse ผ่านธุรกิจธนาคารที่ไม่ได้แค่เปิดสาขาใหม่ๆในโลกความเป็นจริง แต่ไปเปิด Office ในโลก metaverse ซึ่งจะส่งผลต่อประสบการณ์ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังหมายถึงสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ ที่จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในโลกอนาคตนั่นเอง

Theme 4

Sustainable Technology โดย Gartner แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มของเทคโนโลยีต่างๆ จะถูกใช้เพื่อเป้าหมายให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมด้วย

เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น Trend ที่ Gartner เชื่อมั่นว่าจะเกิดและคาดว่าเห็นได้ชัดขึ้นในปี 2023 นี้ และหากพี่ๆ ท่านใดอ่านแล้วไม่จุใจ โดยอยากฟังเนื้อหาวันนั้นแบบเต็มๆ พี่ๆสามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้จาก link ที่บันทึก webinar วันนั้นได้ที่ https://www.facebook.com/imcinstitute/videos/679538666718532/

ท้ายสุด เรียนเชิญทุกท่านกับงานสัมมนาใหญ่ประจำปี IT Trend 2023 ที่ทาง IMC จัดร่วมกับ ออพติมุส (optimus) ราวเดือน มกราคม 2023 แล้วพบกันให้ได้นะครับ

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email