Skip to content

WiFi สำหรับพื้นที่กิจกรรมกลางแจ้งในโรงแรม

สถานประกอบโรงแรมหรือรีสอร์ท นอกจากโซนที่พักอาศัยที่ต้องการประสบการณ์การให้บริการ WiFi ที่ดีแล้วนั้น ยังมีโซนกิจกรรมต่างๆ กลางแจ้ง ที่ย่อมต้องการ การบริการ WiFi ที่ดีเช่นกัน และเมื่อเป็นพืนที่กิจกรรม ก็มักต้องเกิดการรวมตัว ความหนาแน่นในการใช้งาน WiFi ซึ่งหากมีการออกการรองรับผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม หรือหากนำอุปกรณ์มาใช้ผิดประเภท ก็มัก จะเกิดปัญหาหรือผลเสียตามมา ซึ่งอาจจะทำให้ประสบการณ์การพักผ่อนหรือทำกิจกรรม ภายใต้การบริการของท่านแย่ลงได้

ประโยชน์

 • คัดเลือกอุปกรณ์เครือข่ายตั้งแต่ Network Switch, Access Point และอุปกรณ์อื่นๆให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่
 • ประสิทธิภาพ WiFi สูง รองรับพื้นที่กิจกรรมที่มักมีผู้ใช้ที่หนาแน่นได้

ปัญหา

 • มีการใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาทั้งทางตรง และทางอ้อม
 • ติดต่อ Vendor ยาก การันตีขาดเพราะอุปกรณ์ไม่เหมาะสม Vendor ไม่รับผิดชอบ
 • ไอทีวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ไม่ได้ เพราะอุปกรณ์อยู่ไม่ครบวาระ ก่อปัญหาอื่นๆตามมา

เหมาะสำหรับ

 • พื้นที่กิจกรรมต่างๆ เช่น สระว่ายน้ำ ลานกิจกรรมของโรงแรมต่างๆ โซนอาหารกลางแจ้ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • WatchGuard Outdoor Access Point

  โซลูชั่นเครือข่ายไร้สาย 802.11ac Wave 2 สำหรับติดตั้งนอกอาคาร รองรับการใช้งานที่หนาแน่น

  Access Point, Outdoor, WatchGuard, Wireless
 • CommScope Ruckus Outdoor Access Point

  ผู้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี WiFi ที่ให้บริการโซลูชั่นเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย

  Access Point, CommScope Ruckus, Outdoor, Wireless

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email